Links

De links zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

1.   Inventarisatie samenwerking

2.   Organisatie samenwerking

3.   Inhoudelijke samenwerking

4.   Ondersteuning samenwerking

5.   Samenwerking met andere sectoren

6.   Wijk/buurt/gebiedsgericht samenwerken

7.   Verwijzen

8.   Best practices

9.   Samenwerking voor groepen

10. Jeugd

11. Ouderen

12. Ketenzorg / Netwerken

13. Ggz

14. GGD

15. Bedrijfsgeneeskunde

16. Leefstijl, zelfmanagement, vroegopsporing en preventie

17. E-health / zorg op afstand

18. Patiëntveiligheid

19. Wet- en regelgeving en toezicht

20. Patiënteninbreng/-ervaringen/-betrokkenheid

21. Kennisinstituten

22. ICT

 

1. Inventarisatie samenwerking 

VAAM 
Wijkscan

TNO-webtool voor businesscase samenwerking eerste lijn

2. Organisatie samenwerking 

Boek Zorgbasics Samenwerking

Opzet en inhoud van een eerstelijnscafé

Goed Ridderkerk

Verloskundige samenwerkingsverbanden

Programma Op één lijn

Handboek oprichten gezondheidscentrum of Hoed

http://www.zorgmetpit.nl/

3. Inhoudelijke samenwerking

Verloskundigen richtlijnen gedragscodes en werkafspraken

LHV Handreikingen

LESA's

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen huisarts en andere disciplines

ZonMW-preventiekracht dicht bij huis

ZonMW zichtbare schakel

Samenwerking Verloskundigen en o.a. diëtisten rondom diabeteszorg: Project rondom de zwangere. St. OOGG, dec. 2008

Samenwerking verloskundigen en psychologen

Hulpmiddelen leefstijladvies voor de zorgverlener/Richtlijnen

Artsennet, met een verwijzing naar alle organisaties met richtlijnen

Informatie LVG-lidmaatschap zorggroepen

Goed Ridderkerk

Verloskundige samenwerkingsverbanden

VWS Doelstellingenbrief eerstelijnszorg

ZonMw-programma Op één lijn

 

4. Ondersteuning samenwerking

ROS-overzichtskaart

Informatie ROS'en

ZonMW  

Zorg met pit

Site: zorg voor innoveren

 

5. Samenwerking met andere sectoren

Project Zichtbare Schakel

Nieuwsbrief Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Platform voor sociale professionals

WWZ: maak het samen

Movisie: voor maatschappelijke ontwikkeling

Transmurale zorg met eerste lijn Den Haag e.o.

Organisatie voor mantelzorg

Invoering WMO

Vilans

Databank effectieve sociale interventies. 

 

6. Wijk/buurt/gebiedsgericht samenwerken

Platform gemeenten over wijkgericht werken

Project Utrecht Gezond

Project gezondheidscentrum Ede

Gebiedsgericht samenwerken in Noord Holland

Dossier samenwerking lokale partijen

Voor toelichting en lokale (eerstelijns)initiatieven  

Oproep Bussemakers voor welzijn nieuwe stijl

 

7. Verwijzen

Zorgdomein: verwijsproces eerste en tweede lijn

Ned. Ver. E-health

Verwijskompas

 

 

8. Best practices

De nieuwe praktijk

EGO-project 

9. Samenwerking voor groepen

 

 

10. Jeugd

Artsennet Richtlijnen Meldcode kindermishandeling

Regionale aanpak kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Achtergrondinformatie over CJG 10

Voor het melden van handreikingen aan de verwijsindex

Verwijsindex VWS

Informatie over CJG

Jeugd en gezin - Rijksoverheid 

 

11. Ouderen

Nationaal programma ouderenzorg 

Preventieve zorg ouderen

Ketenzorg dementie, over een netwerkoverleg ouderen

Kennisbank medische ouderenzorg

EGO-project (ouderzorg Nederweert)

Platform ouderenzorg

 

 

 

12. Ketenzorg / Netwerken

 

Boek over ketenzorg

Zorgstandaard in de praktijk

Informatie LVG-lidmaatschap zorggroepen 

Ketenzorg dementie

Over een netwerkoverleg ouderen

Adviesgroep Ketenzorg

Zorggroepen en fysiotherapeuten

Zorggroepen en apothekers

Zorgstandaard in de praktijk

 

13. Ggz

Mentaal Vitaal

Multidisciplinaire richtlijnen ggz

Collaborative-care

Informatie Doorbraakprojecten

aanjaagprojecten ggz

achtergronden poh-ggz

Pyscho-medische zorg

Indigo, voor mentale ondersteuning

 

14. GGD

 

GGD producten en diensten jeugd

GGD producten/diensten publieke gz 

 

15. Bedrijfsgeneeskunde

Landelijk Programma Zelfmanagement 

 

16. Leefstijl, zelfmanagement, vroegopsporing en preventie

Convenant gezond gewicht

kennisnetwerk valpreventie

Beweegkuur

NISB

Beweegkuur

Cursus 'Netwerken in Beweging' van het NISB.

NIGZ – Toolkit gezondheidsvaardigheden.

Zelfmanagement door e-health 

Zelfmanagement

17. E-health / zorg op afstand

 

Zorgportaal in Utrecht

E-health regio Nijmegen

Progamma Zorg op afstand

Preventie psychische problemen

Zelfmanagement door e-health 

E-mental-health

18. Patiëntveiligheid

 

Zorg voor Veilig, patiëntveiligheid in eerste lijn

Patiëntveiligheidskaarten

Neo, netwerk eerstelijnsorganisaties

 

19. Wet- en regelgeving en toezicht

IGZ

NMA

NZA

UWV

Wet WBP (Wet bescherming persoonsgegevens)

Wet WMCZ

Wet WKCZ

Wet KZ (Kwaliteitswet Zorginstellingen)

HKZ Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden

WBP

Toelichting WMCZ

Toelichting WKCZ

Kwaliteitswet Zorginstellingen

NZa-themadossier innovatie.

NZa: farmacie en diagnostiek in de ketenzorg

VWS Rechten patiënten en cliënten 

20. Patiënteninbreng/-ervaringen/-betrokkenheid

Zorgbelang Nederland

Centrum klantervaring zorg

ECB, eerstelijnszorgcentra door cliënten bekeken

HKZ

Door cliënten bekeken

NPCF

VWS Rechten patiënten en cliënten

Eerstelijnszorgcentra door Cliënten Bekeken

 

 

 

21. Kennisinstituten

CBO 

Trimbos Instituut (Kennisinstituut voor ggz)

Nivel (Ned. instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg)

Jan van Es Instituut (Kenniscentrum voor geintegreerde eerste lijn)

RVZ (Raad voor de Volksgezondheids en Zorg) Adviesorgaan

 

22. ICT

 

Nivel

RIVM

Nictiz

Richtlijnen automatisering, voor communicatie voor huisartsen