Financiering

Integrale bekostiging

Integrale bekostiging betreft de integrale zorg voor chronisch zieken. Geleverd door verschillende disciplines. Gebaseerd op de zorgstandaard. Er zijn zorgstandaarden voor:

 • diabeteszorg
 • cardiovasculair risicomanagement
 • COPD

Er zijn nieuwe standaarden in de maak. Zoals voor hartfalen en depressie.

Voor integraal geleverde chronische zorg is integraal declaratie mogelijk voor een belangrijk deel van de keten. Inclusief kosten van zorgprofessionals en organisatiekosten (incl. ICT). Dit heet integrale bekostiging of bekostiging van keten-dbc’s. De zorg wordt 'patiëntvolgend' gefinancierd. Zonder schotten tussen verschillende financieringsstromen.

Contractering

De zorgverzekeraar betaalt één prijs aan de hoofdcontractant. Daarover wordt onderhandeld. De hoofdcontractant is verantwoordelijk voor de goede zorg aan een patiëntengroep. Conform de zorgstandaard. De hoofdcontractant maakt afspraken met zorgverleners die ook een deel van de zorg in de keten leveren. De hoofdcontractant betaalt deze onderaannemers. Bv. diëtisten en podotherapeuten. Maar ook individuele huisartsenpraktijken zijn doorgaans onderaannemers. De hoofdcontractant bepaalt voor welke functies er contracten worden afgesloten met andere aanbieders.

Zorgverzekeraars verschillen in hun eisen aan de hoofdcontractant. Bv. over de omvang van de zorggroep. Soms wordt multidisciplinaire inrichting en sturing gevraagd. Sommige verzekeraars zien gezondheidscentra graag in de rol van hoofdcontractant. Andere wensen dat juist niet.

Uitbreiding

Verpleging, farmaceutische zorg, diagnostiek en hulpmiddelen vallen buiten de keten-dbc’s. De NZa heeft hierover een advies uitgebracht. Met als strekking:

 • Verpleging kan onder voorwaarden in de keten-dbc
 • Diagnostiek en farmacie kunnen onder voorwaarden in de integrale bekostiging
 • Hulpmiddelen niet de bekostiging
 • Geen nieuwe ketens in 2011
 • Voor- en nadelen van integrale bekostiging bekijken. Een goede monitoring en evaluatie van de invoering. Evenals de resultaten van lopende experimenten.

Andere eisen zijn:

 • De uitvoering van zorg door zorgprofessionals (Wet BIG).
 • Zorgprofessionals zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de door hen geleverde zorg. Dus niet de hoofdcontractant of alle bij de keten betrokken partijen samen. In de nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg wordt dit naar verwachting eenduidig geregeld.
 • Er zijn voorschriften voor transparantie en administratie.
 • Niet dubbel declareren. Dus geen declaratie voor dezelfde patiënt uit een ketenzorgprogramma via een ziekenhuis-dbc.
 • Vanaf 2011 wordt gewerkt met prestatie-indicatoren.

Deelname aan ketenzorg tot 2013 niet verplicht. Aparte tarieven voor losse zorgprestaties van de zorgverleners voor de chronische zorg blijft vooralsnog bestaan. Veelal via een koptarief. Naast de integrale bekostiging. Het kan zijn dat de ene zorgverzekeraar kiest voor integrale bekostiging. Terwijl een andere zorgverzekeraar voor dezelfde chronische zorg een koptarief betaalt.